Prawo i praca Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa

Z dniem zawarcia związku małżeńskiego, małżonkowie zaczynają podlegać wspólności majątkowej. Jednak podczas trwania małżeństwa zdarzają się sytuacje, które doprowadzają do decyzji o podzieleniu majątku. Kiedy można żądać od Sądu ustanowienia rozdzielności majątkowej?

Umowa o rozdzielności majątkowej zawierana jest u notariusza w formie aktu notarialnego. Jednak w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie chce doprowadzić do zawarcia takiego porozumienia, można wszcząć postępowanie sądowe. Zgłasza się wówczas pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Sąd może orzec rozdzielność majątkową na żądanie jednego z małżonków, gdy są ku temu ważne powody. Muszą być one związane z dobrem rodziny oraz interesem wierzycieli jednego z małżonków. Przy ocenie sytuacji bierze się pod uwagę również zasady współżycia społecznego. 

Przykładowo argumentami za ustanowieniem rozdzielności majątkowej mogą być: długotrwała separacja małżonków, alkoholizm czy narkomania, a także inne działania ponoszące za sobą finansowe konsekwencje. Po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej, małżonkowie nie mają wpływu na swoje zadłużenia, np. w sytuacji uzależnienia od hazardu. Ocena dopuszczalności ustanowienia rozdzielności majątkowej jest ustanawiana przez powoda.  

Wprowadzenie ustroju wspólności majątkowej ma na celu ochronę interesów majątkowych i osobistych rodziny. Zakłada wzrost majątku wspólnego proporcjonalnie do czasu trwania małżeństwa. Podstawowym elementem, który warunkuje wzrost majątku wspólnego jest wynagrodzenie za pracę.

Zawarcie umowy o rozdzielność majątkową zabezpiecza przed utratą majątku w momencie gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą. Jeśli ogłosi upadłość, naruszony zostanie tylko majątek jednej ze stron. Osoba wówczas odpowiedzialna za działalność sama ponosi konsekwencje finansowe. Trzeba pamiętać o tym, że w takiej sytuacji nie występują rozgraniczenia na majątek firmy i prywatny właściciela. Wierzyciele mają prawo również do majątku zgromadzonego przed rozpoczęciem działalności.

Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej znacząco wpływa na prawo do wspólnego rozliczania podatku dochodowego. Skutkiem zniesienia wspólności majątkowej jest  konieczność złożenia przez małżonków osobnego rozliczenia. Przywilej wspólnego rozliczania dochodów za dany rok otrzymują małżeństwa, które utrzymywały wspólność majątkową przez okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Jeżeli jednak małżonkowie chcą wspólnie rozliczyć się z podatku, ale w ciągu roku ustanowili rozdzielność majątkową, mogą zwrócić się do organu podatkowego o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Nie istnieje katalog powodów, przez które sąd uznaje rozdzielność majątkową w małżeństwie. Przy podejmowaniu decyzji bierze się pod uwagę indywidualne sytuacje uniemożliwiające zarządzanie wspólnym majątkiem lub zapewnienie dobra rodziny. Taka umowa nie wpływa inne prawa i obowiązki wynikające z trwania w związku małżeńskim. Oznacza to, że małżonkowie wciąż zobowiązani są do wspólnego decydowania o finansach rodziny.

Więcej informacji na temat rozdzielczości majątkowej można przeczytać na portalu http://grzybkowskiguzek.pl/wyniki-wyszukiwania?q=Rozdzielno%C5%9B%C4%87+maj%C4%85tkowa

Materiał zewnętrzny

O nas

Najciekawsze informacje z dziedziny biznesu, prawa czy marketingu

Kontroluj swój biznes pamiętając o chwili relaksu

E-mail: kooperacja@skutecznypartner.pl